dimecres, 17 d’agost de 2011

ACTA ASSEMBLEA 6 D'AGOST

CATALÀ / CASTELLANO

ACTA ASSEMBLEA AIXECAMENT POPULAR DEL BAIX MONTSENY
06.08.2011
30-40 persones
http://groups.google.com/group/baixmonseny
http://aixecament-popular-baix-montseny.blogspot.com/

Núm.. 4

Lloc de trobada : Plaça dels Països Catalans a Llinars del Vallès
Nombre pobles d’assistents : Sant Celoni, Hostalric i Massanes, Sant Antoni de Vilamajor,Cànoves i Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació de l'assemblea
2. Explicació dels signes de comunicació en les assemblees
3. Lectura i aprovació de l'acta anterior (AG celebrada a Sant Celoni).
4. Ronda perquè cada assemblea expliqui la seva línia de treball i perquè exposi les seves
activitats i projectes
5. Propostes d'Accions conjuntes:
6. Establiment del catàleg de retallades sanitaris de la zona per tal de preparar accions
conjuntes
7. Xerrada explicativa sobre la llei d'estrangeria dirigida als ciutadans immigrants
8. Estudiar un programa d'autoformació
9. Organització d'una xerrada amb Antonio Turiel, membre de la comunitat científica i
blocaire destacat
10. Confecció d'una sol licitud comuna per ser lliurada a tots els ajuntaments de la zona
demanant-los que presentin una reclamació al Govern contra les retallades socials en
general i els de sanitat en particular.
11. Participació conjunta en la manifestació pel Dret a un Habitatge Digne que se
celebrarà a totes les ciutats espanyoles el proper 25 de setembre
12. Disponibilitat de material divulgatiu preparat per l'Assemblea de Sant Antoni de
Vilamayor (només falta projector)
13. I la propera assemblea? Falta conctretar. Seguament es farà a Sant Antòni de Vilamajor

1. Presentació de l'assemblea
2. Explicació dels signes de comunicació en les assemblees.
3. Lectura i aprovació de l'acta anterior (AG celebrada a Sant Celoni). S'aprova
l'acta.
4. Ronda perquè cada assemblea expliqui la seva línia de treball i perquè exposi les
seves activitats i projectes

- Llinars del Vallés:
Es reuneixen cada diumenge a les 18 h a la plaça Sta. Maria o plaça de la cabra. Són
aproximadament unes 30 persones.
Treballen a partir de tres comissions; Difusió, problemes locals i autoorganització.
S'han focalitzar en els següents punts:
- Presència a Internet: Interconnexió amb altres assemblees, perfil de facebook (debat,
intercanvi d'informació, Xat), Blog (manifestos, actes, diferents arxius), N – 1 (grup de
treball), canal youtube (informació audiovisual d'activitats dutes a terme i altres materials
d'interès comú).
- Accions: Donar suports a diferents actes públics i manifestacions (enterrament de la
sanitat pública, pujada de sous de l'alcalde de Vilamajor, contra les retallades, suport a la
plaça del sol i altres), entrevistes als hospitals locals per a realitzar un document comú
dels serveis que s'estan perdent a causa de les retallades, suport a diferents grups locals,
recaptació d'informació a nivell local per a conèixer la realitat del poble de Llinars, suport a
la ILP contra les retallades, i també estan preparant unes jornades de formació.

- Hostalric i Massanes:
Es reuneixen cada dimarts, i són aproximadament unes 15 persones.
Treballen a partir de les següents comissions; comissió de consum, comissió de difusió, i
comissió d'economia local.
Duen a terme les següents accions; treballen amb una cooperativa de consum, tenen un
blog on pengen les actes de les reunions, fan tastets al poble, volen treballar en la difusió
de les retallades que pateix la sanitat pública, recolzen manifestacions i diferents
esdeveniments, estan establint diàleg amb el petit comerç de la zona per a potenciar
l'economia local, també estudien com crear fondos fora dels bancs que són recursos
controlats.

- Sant Antoni de Vilamajor:
Són aproximadament unes 15 persones també, i fan les assemblees a les 20h.
Accions; Fan intercanvi de verdures, estan fent una cooperativa de consum, a través d'un
contacte amb un pagès de la zona, han estat a diferents plens de l'ajuntament i han portat
una moció en contra de la pujada de més del 50 % de l'equip de govern (a l'actualitat
necessiten un 5% de signatures dels vilatans per a fer una ILP), tenen també un bloq on hi
pengen manifestos, signatures de suport. Fan ús del facebook i del twitter. Estan preparant el “cinema a la fresca”, es mantenen en contacte amb diferents assemblees i estudien com implementar temes com la banca ètica o el banc del temps.

- Cànoves i Samalús:
Ens ho explica en Francisco, a títol individual. Diu que estan treballant estretament
vinculats a les consignes i actes del 15 M, estan realitzant entrevistes als hospitals de la
zona per a conèixer quines han estat les retallades que han patit, també treballen conjuntament amb l'AMPA de cànoves per a solucionar les retallades que estan patint a cultura i educació. Assisteixen a tots els plens de l'ajuntament per a participar a la vida del poble. A l'actualitat posen èmfasi a recolzar altres pobles i entitats locals, van a aturar els desnonaments, recullen signatures, i altres.

- Cardedeu:
Parla una noia a mode particular. Cada setmana decideixen que fan les comissions, ara
estan treballant pel tema de la festa major, on volen posar una paradeta. També treballen
per a anar als plenaris. Tenen contacte amb diferents entitats locals; associació d'intercanvi lingüístics, horts vitals, banc del temps, joves en l'ocupació del casino, pobles en transició, debat per la rebelió i altres.

5, 6 i 7. Propostes d'Accions conjuntes:
Els pobles assistents preparem i treballem durant la reunió les següents propostes:
- Es parla d'establir un catàleg de retallades sanitaris de la zona per tal de preparar
accions conjuntes
* Treballar coordinats per a que les accions no es solapin.
* Ser coherents amb el volum de feina i el número de participants.
* Recolzament incondicional al problema sanitari.
* mantenir-nos en contacte amb acampada Barcelona.
- Xerrada explicativa sobre la llei d'estrangeria dirigida als ciutadans immigrants. La
planteja la Clara, que diu que està en contacte amb diferents persones, seria interessant
perquè és un sector que també està patint l'abús de poder dels nostres governs.
Proposem treballar la situació en que es troben diferents col·lectius de persones
migrades, com per exemple el no accés a la sanitat pública fins que no duen 6 mesos al
Pais etc.
- Montmeló està preparant una proposta de fer unes “jornades indignades” per a tot el
Vallés Oriental, a la Torreta, on hi hauran diferents ponents. Es comenta que hi podem
participar i fer aportacions.
- Fem una proposta de grup de comunicació, que queda aprovada i creem un grup de
comunicació composat per persones de diferents pobles(veure més avall). Es creará un
grup al n-1 també per a aprofitar la plataforma de Lorea i anar ja pensant en desmarcarnos
del facebook.
- Existeix el googlegrups del baix Montseny i seria interessant publicar totes les actes de
les assemblees populars al grup. http://groups.google.com/group/baixmonseny.

8. Estudiar un programa d'autoformació.
Acordem treballar en la línia de autoformació per a conèixer quines necessitats tenen els
diferents grups i formar-nos en relació a temes, com per exemple;
- DRY
- Llei de Ohm
- Democràcia participativa
- Alternatives al capitalisme

9. Organització d'una xerrada amb Antonio Turiel, membre de la comunitat científica i
blocaire destacat . També fem una proposta de calendari de xerrades: ens comenten que
és un dels objectius del grup “debat per la rebel·lió” de Cardedeu, quedem pendents de
posar-nos en contacte.

10. Confecció d'una sol licitud comuna per ser lliurada a tots els ajuntaments de la
zona demanant-los que presentin una reclamació al Govern contra les retallades socials
en general i els de sanitat en particular. Es parla sobre la necessitat de treballar tots a una
per a fer pressió sobre els ajuntaments per a que es mostrin públicament en contra de les
retallades que està duent a terme el govern de la generalitat però no s'arriba a cap acord.
De fet, parlem totxs de l'interès de coordinar-nos millor i acordem interconnectar tots els
blogs de les diferents assemblees dels pobles presents a la reunió de l'aixecament
popular dels pobles del baix montseny, per a millorar la comunicació entre nosaltres.

Formem les següents comissions obertes:
Comissió Xerrades informatives:
Christian V
Marta L
Francisco
Yolanda
MartaGrup de treball N- 1 per a la Comunicació interassemblearia del Baix Montseny:
Francisco
Mauricio P.
Marta L.
Jaime G.
Rodrigo


ACTA ASAMBLEA AIXECAMENT POPULAR DEL BAIX MONTSENY

N .. 4

Lugar de encuentro: Plaza de los Països Catalans en Llinars del Vallès
Número pueblos de asistentes: Sant Celoni, Hostalric y Massanes, Sant Antoni de Vilamajor, Cànoves y
Samalús, Cardedeu, Llinars del Vallès

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación de la asamblea
2. Explicación de los signos de comunicación en las asambleas
3. Lectura y aprobación del acta anterior (AG celebrada en Sant Celoni).
4. Ronda para que cada asamblea explique su línea de trabajo y para que exponga sus
actividades y proyectos
5. Propuestas de Acciones conjuntas:
6. Establecimiento del catálogo de recortes sanitarios de la zona para preparar acciones
conjuntas
7. Charla explicativa sobre la Ley de Extranjería dirigida a los ciudadanos inmigrantes
8. Estudiar un programa de autoformación
9. Organización de una charla con Antonio Turiel, miembro de la comunidad científica y
blogger destacado
10. Confección de una solicitud común para ser entregada a todos los ayuntamientos de la zona
pidiéndoles que presenten una reclamación al Gobierno contra los recortes sociales en
general y los de sanidad en particular.
11. Participación conjunta en la manifestación por el Derecho a una Vivienda Digna que se
celebrará en todas las ciudades españolas el próximo 25 de septiembre
12. Disponibilidad de material divulgativo preparado por la Asamblea de San Antonio de
Vilamayor (sólo falta proyector)
13. Y la próxima asamblea? Falta conctretar. Seguamente se hará en Sant Antòni de Vilamajor

1. Presentación de la asamblea
2. Explicación de los signos de comunicación en las asambleas.
3. Lectura y aprobación del acta anterior (AG celebrada en Sant Celoni). Se aprueba
el acta.
4. Ronda para que cada asamblea explique su línea de trabajo y para que exponga las
sus actividades y proyectos


- Llinars del Vallés:
Se reúnen cada domingo a las 18 h en la plaza Santa. María o plaza de la cabra. Son
aproximadamente unas 30 personas. Trabajan a partir de tres comisiones; Difusión, problemas locales y autoorganización. Se focalizó en los siguientes puntos:
- Presencia en Internet: Interconexión con otras asambleas, perfil de facebook (debate,
intercambio de información, Chat), Blog (manifiestos, actos, diferentes archivos), N - 1 (grupo de trabajo), canal youtube (información audiovisual de actividades llevadas a cabo y otros materiales de interés común).
- Acciones: Dar apoyos a diferentes actos públicos y manifestaciones (entierro de la
sanidad pública, subida de sueldos del alcalde de Vilamajor, contra los recortes, apoyo a la plaza del sol y otros), entrevistas a los hospitales locales para realizar un documento común los servicios que se están perdiendo debido a los recortes, apoyo a diferentes grupos locales, recaudación de información a nivel local para conocer la realidad del pueblo de Llinars, apoyo a la ILP contra los recortes, y también están preparando unas jornadas de formación.

- Hostalric y Massanes:
Se reúnen cada martes, y son aproximadamente unas 15 personas. Trabajan a partir de las siguientes comisiones, comisión de consumo, comisión de difusión, y comisión de economía local. Llevan a cabo las siguientes acciones; trabajan con una cooperativa de consumo, tienen un blog donde cuelgan las actas de las reuniones, hacen degustaciones en el pueblo, quieren trabajar en la difusión de los recortes que sufre la sanidad pública, apoyan manifestaciones y diferentes eventos, están estableciendo diálogo con el pequeño comercio de la zona para potenciar la economía local, también estudian cómo crear fondos fuera de los bancos que son recursos controlados.


- Sant Antoni de Vilamajor:
Son aproximadamente unas 15 personas también, y hacen las asambleas a las 20h.
Acciones; Hacen intercambio de verduras, están haciendo una cooperativa de consumo, a través de un contacto con un campesino de la zona, han sido en diferentes plenos del ayuntamiento y han llevado una moción en contra de la subida de más del 50% del equipo de gobierno (en la actualidad necesitan un 5% de firmas de los vecinos para hacer una ILP), tienen también un autobloq donde cuelgan manifiestos, firmas de apoyo. Hacen uso del facebook y del twitter. Están preparando el "cine al aire libre", se mantienen en contacto con diferentes asambleas y estudian cómo implementar temas como la banca ética o el banco del tiempo.


- Cànoves i Samalús:
Nos lo explica Francisco, a título individual. Dice que están trabajando estrechamente
vinculados a las consignas y actos del 15 M, están realizando entrevistas a los hospitales de la zona para conocer cuáles han sido los recortes que han sufrido, también trabajan
conjuntamente con el AMPA de Cànoves para solucionar los recortes que están sufriendo en cultura y educación. Asisten a todos los plenos del ayuntamiento para participar en la vida del pueblo. En la actualidad ponen énfasis en apoyar otros pueblos y entidades locales, a detener los desahucios, recogen firmas, y otros.


- Cardedeu:
Habla una chica a modo particular. Cada semana deciden que hacen las comisiones, ahora están trabajando por el tema de la fiesta mayor, donde quieren poner un tenderete. También trabajan para ir a los plenos. Tienen contacto con diferentes entidades locales; asociación de intercambio lingüísticos, huertos vitales, banco del tiempo, jóvenes en la ocupación del casino, pueblos en transición, debate por la rebelión y otros.


5, 6 y 7. Propuestas de Acciones conjuntas:
Los pueblos asistentes preparamos y trabajamos durante la reunión las siguientes propuestas:
- Se habla de establecer un catálogo de recortes sanitarios de la zona para preparar
acciones conjuntas
* Trabajar coordinados para que las acciones no se solapen.
* Ser coherentes con el volumen de trabajo y el número de participantes.
* Apoyo incondicional al problema sanitario.
* Mantenernos en contacto con acampada Barcelona.
- Charla explicativa sobre la Ley de Extranjería dirigida a los ciudadanos inmigrantes. La
plantea Clara, que dice que está en contacto con diferentes personas, sería interesante
porque es un sector que también está sufriendo el abuso de poder de nuestros gobiernos.
Proponemos trabajar la situación en que se encuentran diferentes colectivos de personas
migradas, como por ejemplo el no acceso a la sanidad pública hasta que no llevan 6 meses en el País etc.
- Montmeló está preparando una propuesta de hacer unas "jornadas indignadas" para todo el Vallés Oriental, en la Torreta, donde habrá diferentes ponentes. Se comenta que podemos participar y hacer aportaciones.
- Hacemos una propuesta de grupo de comunicación, que queda aprobada y creamos un grupo de comunicación compuesto por personas de diferentes pueblos (ver más abajo). Se creará un grupo al n-1 también para aprovechar la plataforma de Lorea e ir ya pensando en desmarcarnos del facebook.
- Existe el googlegrups del bajo Montseny y sería interesante publicar todas las actas de
las asambleas populares al grupo. http://groups.google.com/group/baixmonseny.

8. Estudiar un programa de autoformación.
Acordamos trabajar en la línea de autoformación para conocer qué necesidades tienen los diferentes grupos y formarnos en relación a temas, como por ejemplo;
- DRY
- Ley de Ohm
- Democracia participativa
- Alternativas al capitalismo


9. Organización de una charla con Antonio Turiel, miembro de la comunidad científica y
blogger destacado. También hacemos una propuesta de calendario de charlas: nos comentan que es uno de los objetivos del grupo "debate por la rebelión" de Cardedeu, quedamos pendientes de ponernos en contacto.


10. Confección de una solicitud común para ser entregada a todos los ayuntamientos de la zona pidiéndoles que presenten una reclamación al Gobierno contra los recortes sociales en general y los de sanidad en particular. Se habla sobre la necesidad de trabajar todos a una para hacer presión sobre los ayuntamientos para que se muestren públicamente en contra de las recortes que está llevando a cabo el gobierno de la generalidad pero no se llega a ningún acuerdo.
De hecho, hablamos todxs del interés de coordinarnos mejor y acordamos interconectar todos los blogs de las diferentes asambleas de los pueblos presentes en la reunión del levantamiento popular de los pueblos del bajo montseny, para mejorar la comunicación entre nosotros.


Formamos las siguientes comisiones abiertas:

Comisión Charlas informativas:
Christian V
Marta El Francisco
Yolanda
Marta

Grupo de trabajo N-1 para la Comunicación interassemblearia del Baix Montseny:
Francisco
Mauricio P.
Marta L.
Jaime G.
Rodrigo


dimecres, 6 de juliol de 2011


ACTA ASSAMBLEA 2 DE JULIOLNúm.. 3

Lloc de trobada : Parc de la Rectoria Vella de Sant Celoni

Nombre pobles d’assistents : Llinars del Vallès, Gualba, Hostalric,
Massanes, Sant Feliu de Buixalleu, Riells, Ramio, Sant Antoni de
Vilamajor, Arbúcies, Sant Celoni, Bosqueroles (Fogars de Montclús),
Manlleu, CànovesORDRE DEL DIA:

1. Es parla del moviment a Barcelona.
Es comenta la importància de Barcelona com a punt de referència
simbòlica en el moviment però es fa ressenya de que cal tenir en
compte les realitats i les circumstàncies de cada poble per marcar la
línia de treball.

2. Es parla de economia
S’informa de diferents plantejaments teòrics i propostes econòmiques
com la banca ètica Fiare, Coop 57. Les ecoxarxes, La moneda Social.
Es fa la proposta de crea monogràfics sobre temes d’interès per tal
poder conèixer i aprofundir millor en aquestes iniciatives. Es
comentar la possibilitat de que cada un des pobles proposi els temes
que cregui oportuns en la pròxima assemblea per tal de posar en marxa
els monogràfics.
Tot i que hi ha interès, hi ha gent que considera que és aviat per
centrar-se en temes econòmics, financers o politics i opta per
començar amb accions més concretes i properes per iniciar
l’alternativa al model actual.

3. Ronda de paraules dels diferents pobles
Ronda de paraula de cada representant dels pobles del Baix Montseny
per exposar el que han parlat i treballat al llarg d’aquestes dues
setmanes, partint del tema de Consum (Economia) que es va establir per
tractar en aquesta assemblea:

Llinars del Vallès:
Són més o menys unes trenta persones, la major part molt joves. Encara
s’estan organitzant i busquen la col•laboració d’altres entitats o de
persones que els ajudi amb xerrades per encaminar-se.

Gualba
És un grup recent però ja ha començat a moure’s creant un logo i un
bloc propi. Han fet una pluja d’idees sobre què volen fer i en quins
àmbits: treball, salut, educació, alimentació, habitatge…Han fet un
parell de propostes que han estat sotmeses a votació:
*Plantejar la defensa del Parc del Montseny com un tema en l’assemblea
del Baix Montseny. Es debat i es decideix que, tot i que no és
prioritari, tenir-ho en compte tant a nivell local com a nivell
general.
Comenten com exemple el cas de Marinaleda

Hostalric, Massanes, Sant Feliu de Buixalleu, Riells, Ramio
Han plantejat quatre àmbits per treballar: consum, formació política,
social i ecològic. De moment, han començat a crear propostes dins del
consum amb una cooperativa; una comissió encarregada de potencia la
formació a nivell econòmic polític social i ecològic mitjançant
xerrades debats, …i la creació d’un banc del temps dins de l’àmbit
social. També, han creat el seu propi bloc.
S'Explica que a Olot s'ha creat una plataforma informàtica per a la
connexió d'assemblees.

Sant Antoni de Vilamajor
Són un grup molt nombrós d’unes trenta persones, més o menys. S’han
començat a mobilitzar i han organitzat un Banc del temps, estan en
contacte amb Cardedeu; fan “mercat d’intercanvi”; estant organitzant
una cooperativa de consum però busquen ajuda o referents per
organitzar-se com l’Ecoteca de Llinars, l’ecoxarxa…; estant treballant
per tenir una banca ètica on, per exemple, tothom podria posar diners
un cop al mes i de manera rotativa i mensual, un membre del grup se’ls
enduria. Però encara estant informant-se i organitzant-se. Comenten
que ja no estan acampats a la plaça del poble però sí que hi tenen una
paradeta com a punt informatiu. Han creat el seu propi bloc.
Informen que a nivell educatiu, hi ha un escola pública alternativa
“El vilamagore” que funciona a nivell assembleari.

Arbúcies
Hi ha moviment i mobilització tant de la gent i compten amb d’interès
de l’ajuntament i suport en algunes propostes. Han recollit firmes per
evitar el tancament del CAP per atendre emergències. Estant pendents
de presentar-les i veure què passa. Han creat un grup de consum
ecològic amb moneda social. Tindran un local i comptaran amb una
llista de productors. Difonen un grup d’educació lliure itinerant,
“l’escoleta”, portat per les famílies de les diferents masies de la
zona. Són unes trenta famílies i els nens van uns Quatre dies a la
setmana. S’estan plantejant de buscar un espai-local per a que els
nens tant de l’àmbit rural com de poble es puguin trobar. Informen que
el pròxim 24 de juliol hi ha la fira d’intercanvi a la plaça.

Sant Celoni
Encara no hi ha assemblea. Són només dues persones i esperen ampliar
el grup i que la gent s’animi. Estan implicat en l’ecoxarxa del
Montseny.

Bosqueroles (Fogars de Montclús)
Encara no hi ha assemblea.

PROPOSTES I APROVACIONS

Es proposa i s’aprova millorar la comunicació entre pobles, continuant
amb la llista de correu existent http://groups.google.com/group/baixmonseny.
I de crear un bloc o web amb els blocs de cada un dels pobles del Baix
Montseny per facilitar l’accés, el contacte i la informació a la gent
i entre pobles.

Es parla de fer difusió positiva per engrescar a la gent i que
s’impliqui pel canvi mitjançant n diari, vídeos, àudios…inclús fer una
biblioteca digital per accedir a una audiorevista per pobles o
barris.
Es proposa i s’aprova de crear una comissió de difusió i comunicació
tenint com a membres d’Israel el Josep. La comisio s’encarregara de
proposa a la assemblea una proposta de difusio per aconseguir el
objectius marcats.

Es fa la proposta de crea monogràfics sobre temes d’interès per tal
poder conèixer i aprofundir millor en aquestes iniciatives. Es
comentar la possibilitat de que cada un des pobles proposi els temes
que cregui oportuns en la pròxima assemblea per tal de posar en marxa
els monogràfics.

Es planteja tractar problemàtiques properes plantejant alternatives i
solucions pràctiques dels temes escollits de manera conjunta i
coordinada entre els diferents pobles. Fen un estudi de necessitats
dels pobles respecte els diferents sectors: treball, salut, educació,
habitatge, participació directa. Es debat i es decideix que encara és
prematur marcar temes concrets i s’opta per deixar aquesta reflecció a
nivell local, segons les circumstàncies i necessitats de cada poble.
Es seguirà debaten aquest punt a la propera assemblea per tal de
trobar punts coincidents.

Es planteja de fer activitats (accions) conjuntes des dels diferents
pobles però no es desenvolupa.

Es proposa de treballar per millora la coordinació entre les diferents
accions, propostes i projectes per tal de no doblar esforços i guanyar
amb eficàcia. però no es desenvolupa.

Queda aprovada la propera convocatòria de la assemblea per el dissabte
6 de Agost a Llinars del Vallès.Sant Celoni a 2 de Juliol de 2011

dilluns, 20 de juny de 2011

ACTA ASSEMBLEA 18 DE JUNY


Nombre d’assistents: 25

Ordre del dia:

  1. Recordatori assemblea anterior

  2. Ronda individual de paraula

  3. Ordre del dia de la pròxima assemblea


1- Cal organitzar-se a partir de cada municipi. Aquesta assemblea és el punt de trobada i de posada en comú de l’assemblea de cada poble.Estem fent el que en diriem una xarxa de xarxes.


2- S’ha iniciat a l’assemblea una ronda individual de paraula sobre qui som cadascú, d’on venim i quins són els nostres objectius dins el moviment. La majoria hem coincidit en que es vol un canvi de base (tan en la democràcia indirecta/representativa actual com del mateix sistema capitalista) podent arribar a incidir així en les decisions polítiques que es prenen en nom de tots nosaltres i que realment no ens representen. Alguns volen tenir veu als nostres ajuntaments, al parlament, etc. D’altres creuen que no es necessita cap tipus d’institució política per poder participar en la vida social i política. Els dos coincideixen en noves formes d’organització social.

Al cap i a la fi, com a organització política i social, s’acaba incidint d’una manera o altra en la vida política, social i econòmica del poble, sigui des dels mateixos ajuntaments o des d’altres àmbits.


3- Els punts a seguir per la pròxima assemblea seran els següents:

  1. Propostes generals d'acampadabcn: explicar-les i extreure'n el que es pugui per aplicar-ho al nostre àmbit. També portar les propostes locals a l'assemblea.
  2. Consultar en les assemblees locals temes organitzatius (aquesta vegada toca el tema dels models de consum) i portar-ho després a l'assemblea del Baix Montseny. Posar-nos al dia sobre l'ecoxarxa. Parlar sobre la banca ètica.
  3. Pluja d'idees i exposar les que ja s'han portat a terme.

La pròxima assemblea serà el dia 2 de juliol a les 18:00h a Sant Celoni al Parc de la rectoria vella.


dimecres, 8 de juny de 2011

Manifiesto de los acampados en la Puerta del Sol

DEMOCRACIA REAL ¡YA!
Nadie os obligó a ser políticos. Ninguno de nosotros os pidió que sirvierais al país. Fue vuestra decisión, libre y soberana, así que no vamos a bajar el listón de nuestra exigencia, al contrario, vamos a incrementarlo como nunca antes lo habíamos hecho y vamos a convertir nuestra determinación en el motor de una revolución pacífica que no podréis ni soñar en detener.
Nosotros sustentamos la nación con nuestro trabajo y sostenemos al estado con nuestros impuestos. Nosotros parimos los hijos, los educamos para que continúen manteniendo la nación cuando les llegue el turno y los alojamos en nuestras casas más tiempo del necesario para su vuelo. Y vosotros no habéis hecho vuestra parte del trabajo.

Ahora no tenemos pan para alimentar a muchos de los nuestros. Ahora una generación entera mejor preparada que ninguna otra antes está agonizando sin futuro. Por vuestra culpa.

Ahora lo sabemos: con vuestra hambre de prebendas y vuestra medrosa intemperancia habéis vendido nuestro país y nos habéis vendido a nosotros. Lo peor es que también queréis que paguemos la factura de vuestras pavorosas componendas.

Nosotros cuidamos de los ancianos, mantenemos el ritmo económico del país y hacemos que el progreso sea una realidad para todos inventando internet, descubriendo los principios activos de los medicamentos, aportando ayuda para paliar cualquier desgracia colectiva, viajando a lugares remotos para llevar consuelo o conocimientos, creando los puestos de trabajo y limpiando el chapapote mental con que vuestra negligencia nos roba vidas, haciendas y esperanzas.

Somos nosotros los que morimos por vuestras decisiones, demasiadas veces equivocadas: y es que nosotros ponemos los muertos en los accidentes, en los atentados, en las guerras y en las catástrofes. Vosotros solo nos miráis desde arriba, insaciables, pidiendo más y más y más.

Ahora, cuando las cosas van mal, así sea individual o colectivamente, seguimos siendo nosotros los que apechugamos para salir del hoyo que vosotros cavasteis. Y de paso os sacamos también a vosotros, ingratos, que encima sonreís y os ponéis la medallita que solo es de la masa, de la gente, de la muchedumbre. De la ciudadanía. Nuestra. Y ya hemos llegado al final de nuestro aguante.

Hasta hoy os hemos pedido poco, muy poco. Solamente que no metierais mano en la caja, que no anduvieseis a la gresca por una silla apenas unos centímetros más alta que la otra, que conocierais y respetarais la Constitución , que entendierais nuestras necesidades como sociedad, que fuerais demócratas en el más estricto sentido de la palabra y que protegierais a los más frágiles de entre nosotros. Los servidores públicos sois vosotros y estáis a nuestra disposición, pero lo olvidasteis hace décadas y vendisteis muy barato nuestras vidas, nuestras haciendas, nuestras esperanzas.

Os pedimos muchas veces que nos respetarais como a iguales, que dejarais de perder el tiempo en nimias controversias sobre el tamaño de vuestros egos, enormes por demás. Os gritamos que fuerais más constructivos, capaces y tolerantes, que no dierais tan mal ejemplo a todos los que os hemos estado mirando, atónitos.

Ha llegado el momento de recordaros algo muy importante: este país es nuestro, no vuestro. Y os lo vamos a hacer saber con cuanta determinación y esfuerzos sean necesarios.

Ha llegado el momento. Vamos a recuperar nuestras vidas, nuestras haciendas y, por encima de todo, nuestras esperanzas y nunca más volveréis a robárnoslas.

Ha llegado el momento. Somos más y cada uno de nosotros vale más que todos vosotros juntos porque a nosotros nos mueve la confianza en el nuevo tiempo al que pertenecemos y no vuestro miedo a perder un tiempo que ya murió.

Ha llegado el momento. Vamos a recuperar la sociedad de una nación a la que queremos más que vosotros, con más sensatez y mejores capacidades. Una sociedad que sabe lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere; una sociedad segura de sí y que sabe bien lo que no quiere: a vosotros.

Ha llegado el momento de abrir la caja de Pandora: y ahora solo resta que os vayáis y dejéis el campo libre para que podamos hacer las cosas bien, con la participación de todos y con la hermosa bandera de la Democracia Real izada en nuestros pabellones. No lo pongáis difícil empecinados en vuestra arrogancia.

Idos a casa, politiquillos. Idos ahora cuando todavía os cabe el honor de la retirada silenciosa. Después no habrá tiempo y será muy doloroso.

Estáis despedidos. Sin 45 días. Ni paro.

Democracia Real Ya.

dimarts, 7 de juny de 2011

Acta assemblea 4 de juny del 2011

4 de juny 2011 Hostalric
1ª Assamblea Indignats Baix Montseny


Poblacions presents:


-Vallgorguina
-Sant Celoni
-Hostalric
-Arbúcies
-Riells
-Sant Feliu
-Breda
-Llinars
-Fogars

Objectius:

- Recollir la informació de tot el que es fa als pobles. Ser un centre de dades del Baix Montseny que pretén unificar les poblacions i recolzar especialment les petites.

De moment sabem que:


Arbúcies Dilluns i Dijous assemblea a les 20:00h.
A Vallgorguina els Divendres a les 21:00h. fan cassolada i assemblea.
A Breda Dimecres a les 20:00h. assamblea.
Arbucies dilluns i dijous a les 20:00h. assemblea.
Sant Antoni de vilamajor dissabte (¿h.?) assemblea.


- Recolzar activament quan sabem d'algun desallotjament.

Comunicació:

De moment via Facebook, millorar les condicions del blog per fer-lo accessible , informar-nos sobre la nova xarxa social N-1.

Propostes aprovades:

- Pancartes o llençols d'indignats als balcons, als mercats...
- Disseny (logotip) d'indignats Baix Montseny

Pendents:

- Saber on reunir-nos en cas de pluja.

- Comissió de difusió i comunicació.
- Portar (qui en tingui) portàtil a les reunions.
- Referèndum a les poblacions sobre el moviment Indignats.
- Propostes d'accions.

Propera reunió dissabte 18 de Juny a les 19:00h. a la Plaça de la Vila d´Hostalric!

dimecres, 1 de juny de 2011

Segueix-nos al FACEBOOK!!!!!!!!!!!!

http://www.facebook.com/?ref=home#!/event.php?eid=163419530386741

1a ASSEMBLEA "Aixecament Popular del Baix Montseny"

Es proposa canviar la data de la 1ª Assemblea "Aixecament Popular del Baix Montseny" al dissabte dia 4 de Juny a les 16:00h. Tothom qui pugui que respongui el missatge, tan si pot assistir-hi com si no, així fem un recompte de si val la pena quedar aquest dissabte o no.
Gràcies!